Kısa Bilgi

Divan Edebiyatı Nazım TürleriDivan Edebiyatı Nazım Türleri Kısaca
Divan bir şairin bütün nazım şekillerinde yazdığı eserlerini topladığı kitabın adıdır. Divan edebiyatı eserleri konularına göre de çeşitli adlar alırlar:

Medhiye
Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan manzumelerdir. Genellikle kaside şeklinde yazılır.

Hicviye
Bir kimsenin kusurlarını ortaya koymak için yazılan manzumelerdir. Kaside ve kıta şeklinde yazılmışlardır. Nef'î en önde gelen hiciv şairlerindendir.

Tevhid
Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan manzumelerdir. Genellikle kaside şekliyle yazılır.

Münacaat
Allah’a yakarış ifade eden şiirlerdir.

Na't
Hz. Muhammed'i övmek için yazılmış manzumelerdir. Daha çok kaside şeklinde yazılır.

Mersiye
Ölmüş bir kimsenin ardından yazılan manzumelerdir. Halk edebiyatında ağıt, İslâm öncesi Türk şiirinde sagu denirdi.

Hezil
Mizahî manzumelerdir.

Fahriye
Şairin kendisini övmek için yazdığı manzumelerdir. Kaside içinde de yer almış olabilirler.

Lugaz
manzum bilmece, muamma ise içinde bir şahıs ismi gizleyen manzume demektir
Divan Edebiyatı Nazım Türleri Kısaca, Divan Edebiyatı Nazım Türleri, Divan Edebiyatı Nazım Türleri Nelerdir, Divan Edebiyatı, Nazım Türleri,

Kısa, Kısaca, Kısa Bilgi, Hakkında Bilgi, Nedir,